Szakirodalom/ források

A kisnánai vár történetével (történelem, régészet, művészettörténet, archontológia, stb.) foglalkozó legfontosabb szakirodalomi tájékoztató
 

 • Aba Béla: Aba Legendárium. Magánkiadás. Bp. 2008.
 • Áldásy Antal: Zsigmond Király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 1924.
 • A középkori templom körüli temetők kutatása. Szerk.: Révész László. MNM. Bp. 2005.
 • Anonymus: A Magyarok Cselekedetei, Kézai Simon: A Magyarok Cselekedetei. Szerk.: Benda Gyula, Bertényi Iván, Pótó János. Osiris kiadó. Bp. 2004.
 • Árpádkori Törvények. Szerk.: Szilágyi Lóránt. Tankönyvkiadó. Bp. 1961.
 • Bakay Kornél: Az Árpádok Országa. MBE Nagy Lajos Király magánegyetem. Kőszeg. 2000.
 • Balassa Iván: A Magyar falvak temetői. Corvina. Bp., 1989.
 • Dr. Besze Tibor előadása 2006. augusztus 17-én, Abasáron. Forrás:http://www.egritortenesz.hu/content/publikaciok/tortenelem/abasar2006eloadas1.html (2009.10.31.-i állapot szerint)
 • Bolla Ilona és Rottler Ferenc: Szemelvények az 1526 előtti Magyar Történelmi Forrásaiból. Tankönyvkiadó. Bp. 1977.
 • Csánki Dezső: Magyarország Történelmi Földrajza. Arcanum Kiadó. (CD ROM változat)
 • Csányi Károly- Lux Géza: Nána vár romjai. In.. Technika: 1941/2.
 • Csizmadia Andor- Kovács Kálmán- Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 1995.
 • Communicationes Archaeologicae Hungariae 1997. In.: Ritoók Ágnes Templom körüli temetők Árpád- kori sírjelei Magyarországon
 • Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. Bp., 1996.
 • Erdey Fülöp: Nánavár. Vasárnapi Ujság VII./40. 1860
 • Egri Múzeum évkönyve. In.: Huszár Lajos: A kisnánai vár éremleletei. 1970-1971 VIII-IX.
 • Fügedi Erik: Uram, Királyom…Gondolat. Bp., 1974.
 • Fügedi Erik: Vár és Társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Akadémiai kiadó. Bp. 1977.
 • Gerő László: Magyar Várak. Műszaki könyvkiadó. Bp. 1968.
 • Gerő László: Magyar Műemlékvédelmi ABC. Műszaki könyvkiadó. Bp. 1984.
 • Gerő László: Magyarországi Várépítészet. Művelt Nép kiadó. Bp. 1955.
 • Gervers- Molnár Vera: A Középkori Magyarország Rotundái. Akadémiai kiadó. Bp. 1972.
 • Hadtudományi Lexikon. Főszerk.: Szabó József. Magyar Hadtudományi Társaság, Bp. 1995.
 • H. Takács Mariann: Magyarországi Udvarházak és Kastélyok. Akadémiai kiadó. Bp. 1970.
 • Istvánffy Miklós: Magyarok dolgiról írt históriája. Balassi kiadó. Bp.. 2003.
 • Julier Ferenc: Magyar Hadvezérek. Aqua kiadó. Bp. 1992.
 • Dr. Karácsony János: A Magyar nemzetségek a XIV. Század Közepéig. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 1900.
 • Kiss Gábor: Várak, Várkastélyok, Várhelyek Magyarországon. Panoráma kiadó. Bp. 1984.
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai kiadó. Bp. 1978.
 • Kiszely István: A Magyarok Eredete és Ősi Kultúrája. Püski kiadó. Bp. 2000.
 • Kiszely István: Sírok, Csontok, Emberek. Püski kiadó. Bp. 2006.
 • Korai Magyar Történeti Lexikon. Szerk.: Kristó Gyula. Akadémiai Kiadó. Bp. 1994.
 • Magyar jogtörténet. Szerk.: Mezey Barna. Osiris kiadó. Bp. 2003.
 • Magyarországi Művészet 1300-1470 körül. Szerk.: Marosi Ernő. Akadémiai kiadó. Bp. 1987.
 • Markó László: A Magyar Állam Főméltóságai. Helikon. Bp. 2006.
 • Mályusz Elemér: Zsigmond király Uralma Magyarországon 1387-1437. Gondolat kiadó. Bp. 1984.
 • Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerk.: Engel Pál- Lövei Pál- Varga Lívia. Gondolat kiadó. Bp.. 1986.
 • Nagy Iván: Magyarország családai. Helikon kiadó. Bp. 1988.
 • Nagy Szabolcs Balázs -Történelem alapszakos, régészeti szakirány szakos hallgató szakdolgozata-: Kőfaragványok a kisnánai várból, a középkori templom négy évszázada és gótikus kőfaragványaik.
 • Pamer Nóra: Ásatási jelentések: 1962-1966. Eger Dobó István vármúzeum. Tervtár.
 • Pamer Nóra: Kisnána. Vár. In: Heves megye műemlékei. III. Szerk.:Dercsényi Dezső- Voit Pál. Bp., 1978.
 • Pamer Nóra: Látohatás a kisnánai várban 35 évvel a feltárás után. Műemlékvédelem XLVIII/3 (2004)
 • Pamer Nóra: Még egyszer a kisnánai várról. Műemlékvédelem XLVIII/5 (2004)
 • Pamer Nóra: A kisnánai vár feltárása. In.: Magyar Műemlékvédelem 1967-1968. Bp. 1970.
 • Pamer Nóra: Kisnána, várrom (TKM füzetek, 581) Bp., 1998.
 • Pamer Nóra: Szakál Ernő és a kisnánai vár vörösmárvány falikútja. In.: Műemlékvédelem. 2003.évi 2. szám
 • Regélő Magyar Várak: Szerk.: Bujtás Amália. Minerva kiadó. Bp.. 1977.
 • Szabó János Győző: Gótikus pártaövek a kisnánai vár temetőjéből. In.: Egri Múzeum évkönyve. 1970-1971 VIII-IX.
 • Szádeczky-Kardos Géza: Várak a Mátrában. Timp kiadó. Bp. 2005.
 • Szent Istvántól Mohácsig. Szerk.: Blazovich László. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. Szeged, 1994.
 • Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században.
 • (Szerk.: Székely György). Akadémiai kiadó. Bp. 1953.
 • Tarkány Szücs Ernő: Magyar Jogi Népszokások. Akadémiai kiadó. Bp. 2003.
 • Török József- Legeza László: A Magyar egyház évezrede. Mikes kiadó. Bp. 2000.
 • Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. MTA Történettudományi Intézete. Bp. 2005.
 • Várak a középkorban. Szerk.: Juan Cabello. Castrum Bene Egyesület. Bp.. 1992. In.: Feld István: A 15. századi castrum, mint kutatási probléma
 • Virágos Gábor: The Social Archaeology of Residential Sites. Hungarian Noble Residences and Social Context int he Thirteenth through to the Sixteenth Century. (Arcaeolingua Central European Series 3.) 2006